Image
14.05.2019 / 16:59 Okunma Sayısı: 738

BELEDİYE ÇAY OCAĞINI İHALEYE VERDİ.

Samandağ Belediyesine ait çay ocağı 28 Mayıs’ta ihale ediliyor.İhale ilanı bugün yayınlandı.Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı.
T.C.SAMANDAĞ BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANIMülkiyeti Belediyeye ait tapu kaydı Alevışık Mahalle 1193 parsel sayılı taşınmazdaki Belediye Hizmet Binamızın 1.katındaki 5 metrekare alana sahip ‘Çay Ocağı’ 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 28.05.2019 Salı günü Saat 10:00’da 4.000.00 TL bedel karşılığında Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.1- İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT: İhale 28.05.2019 Salı Günü, Samandağ Belediye Başkanlığının, Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Cad. No:1 Samandağ/ HATAY adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda saat 10.00’da yapılacaktır.2- İhale şartname bedeli 100,00 TL olup Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. (Şartname bedeli Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine ödenecektir.)3- İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN KİRALAMA SÜRESİ: a) İhale konusu taşınmazlarımız 3 (3) yıl süre ile kiraya verilecektir. 4- İHALE MUHAMMEN BEDELİ, GEÇİCİ TEMİNATI VE KESİN TEMİNAT 4.1.) Kiraya verilecek taşınmazların ihale muhammen bedeli 4.000.00 TL ve geçici teminatı 1.000.00 TL’dir.4.2.) İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme yapılmasından önce asgari (1 yıllık) ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında kesin teminat alınır. 4.3.) İhale üzerinde kalan istekli, onaylanan ihale kararlarının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde kesin teminatı yatırmak ve kira sözleşmesi yapmak ve ihaleyle ilgili vergi, resim, harçları ile sözleşme giderlerini ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat idare hesabına irat kaydedilir.4.4.) Geçici teminat olarak süresiz teminat mektubu ve Tedavüldeki Türk Parası kabul edilecektir.4.5.) Geçici teminatın nakden yatırılmak istenmesi halinde Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine açıklaması yapılarak yatırılacaktır.4.6.) İhtilafların çözümünde Samandağ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.5- Kiracı/Yüklenici teklif ettiği yıllık bedeli, sözleşme öncesi belediye veznesine veya belediyenin banka hesabına yatıracaktır. Kiracı isteğine bağlı olarak isterse dilediği yıl kadarını peşin yatırabilir. Bu halde ödenen yılların kira bedelleri yönünden artırıma ilişkin hükümler uygulanmaz. Yatırılmayan yıllar yönünden ise yıllık artış oranı uygulanır.6- İHALEYE KATILACAKLARIN AŞAĞIDAKİ BELGELERİ YANLARINDA HAZIR BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDİR.1)Nufüs Cüzdanı Sureti2)Tebliğat adresini gösterir ikametgah belgesi3)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge. 4) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz. 5) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,6) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi), Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri5) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi6) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.7) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 4, 5, 6, 7, 8 ve 12. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.8) Samandağ Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.9) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.10) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.11) İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. ve 18. maddeleri gereği ilan olunur.

ARŞİV HABERLER

SOSYAL AĞLAR

ZİYARETÇİ SAYISI

83.170 kişidir.